-A +A

Storstilt øving frå naudetatane

Både politi, helseinstansar og Lindås og Meland Brann & Redning er med på øvinga, som går føre seg i tidsrommet mellom klokka 17 og 20 Torsdag 7/5-15 og 21/5-15

Medan vi ventar på ambulansen

Samarbeidsprosjektet gir brannmenn og andre i beredskap bedre førstehjelpskompetanse slik at de kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Mannskaper ved Lindås og Meland Brann og Redning har no vert gjennom opplæring med instruktørar frå Norsk Luftambulanse.

Informasjonsskriv til publikum i NORDHORDLAND

HV-09 gjennomfører Øvelse Mini-Bjørgvin i tidsrommet 10.-16. mars.

Framskutt enhet.

Framskutt enhet er plassert ved Frank Mohn Flatøy for auka beredskap med kortare responstid med tanke på sentrum Frekhaug og Knarvik. Det er og eit verktøy Frank Mohn avdeling Flatøy kan nytta ved uønska hendelse hjå seg. Bilen er utstyrt med førrsteinnsats utstyr for å bekjempa brann og driva førstehjelp.

Sider