Miljø Ansvar

-A +A

Nordhordland brann og redning skal redde liv helse, miljø og verdier gjennom brann- og ulykkesforebyggende arbeid og gjennom effektiv innsats i en rekke forskjellige brann- og ulykkessituasjoner.

Nordhordland brann og redning har også ansvar innen miljøvernet gjennom kommunenes rolle i den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning. 

Feieravdelingen skal også utføre feiing og tilsyn av piper og ildsteder.

Brannvesenet skal bidra til minst mulig miljøbelastning på det ytre miljø. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne ulike miljøtiltak som kan minimere belastningen på miljøet.

  • HMS-internkontroll og arbeidsmiljø
  • Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
  • Miljøvennlig innkjøp og materialbruk
  • Energiøkonomisering
  • Transport, utslipp til luft, vann og støy
  • Estetikk
  • informasjon- og motivasjonstiltak

 

"Vi tenker globalt - men handler lokalt"