Installasjon av ilsted

-A +A

 


MELDING OM
INSTALLASJON
AV ELDSTAD I
EKSISTERANDE BUSTAD

Gjeld eldstad som vert montert etter plan og bygningsloven §87 d.

SØKNADSPLIKT ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA
I nybygg skal montering av eldstad følgje den ordinære byggesaka.
Dersom det lyt søkjast om dispensasjon frå plan og bygningslova i samband med montering i eksisterande bustad, er det full søknadsplikt etter plan og bygningslova.

MELDINGSPLIKT/ BRUK AV DETTE SKJEMA
Installasjon av eldstad i eksisterande bustad er i følgje plan og bygningslova unnateke frå søknad og melding, dersom utføringa vert kontrollert av kvalifisert kontrollør, jf ”forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker” §7-2 d.  Dei tekniske krava i samsvar med installasjonen gjeld likevel fult ut.
Med heimel i ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” §2-4, skal melding av ny eldstad eller vesentlege endringar av  fyringsanlegget sendast kommunen. Dette skjema er for formålet.

CAPTCHA
Dette spørsmålet er for å teste om du er en menneskelig besøkende og for å hindre automatiserte spammeldinger.