Når kommer vi på besøk?

-A +A
  • Det ble 01.01.2016 innført ny forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg . Det ble da lagt større vekt på behovsprøvingen av feiing. Med behovsprøving menes det at dersom du fyrer lite har du mindre behov for å feie skorsteinen, men dersom du fyrer mye og har mye sot bør det feies oftere. I Nordhordland brann og redning har vi på bakgrunn av erfaringer fra våre tidligere runder satt en lokal grense på maks 6 år mellom hver feiing. Med utgangspunkt i sotmengde og fyringsmønster finner vi da en intervall for feiing som passer for din skorstein. Hyppigheten for feiing vil bli vurdert ved hvert besøk, og vi vil på den måten fange opp eventuelle endringer i fyringsmønsteret og tilstand på fyringsanlegget.

 

  • Tilsynet vil i hovedsak fortsette som før men vi har fått muligheten til å satse mer på områder med større risiko ved å kunne la det gå litt lenger mellom besøkene i områder hvor risikoen er liten og tilstanden er bra. Vi har maks 4 år mellom hvert tiilsyn

 

  • Fritidsboliger med skorstein/ildsteder vil det også utføres feiing/tilsyn

 

Hvorfor feide man oftere før?
I 1998 ble behovsprøvd feiing innført. Som følge av at brannstatistikken i 90 årene økte, og at det viste seg at branner i tilknytning til skorstein og ildsteder skyldes feil montering og eller bruk. Tjenesten endret seg til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å flytte ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn. Som ett resultat av dette gikk det fra å skulle feies hvert år til minst en gang hvert fjerde år, men etter behov. Ved ny forskrift fra 1.1.2016 er minstekravet fjernet helt for å være mer tilpasset dagens fyringsmønster og utbredt bruk av for eksempel varmepumper, som har resultert i stadig synkende sot-mengde og avtagende behov for feiing. Det er da istedenfor lagt opp til at feieren skal vurdere og sette en mer riktig intervall for hver enkelt skorstein