Sikkert arbeid på tak

-A +A

Alle ansatte i NHBR skal være sikre når de er ute på oppdrag. Feieren skal kunne utføre tilsyn og feiing av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt under trygge forhold, og uten å utsette seg for fare.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til taket.
(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §2-6, andre ledd)

  • Alle tak med helling skal ha takstige uansett taktype.
  • I enkelte tilfeller kan det også kreves takbro, plattform eller sklisikring for adkomststigen. Dette er for at feier og brannmannskaper skal ha en sikker tilgang ved feiing, tilsyn og pipebrann. Dette skal også sikre at taktekkingen ikke skal få skader.
  • Alle takstiger, plattformer og takbroer skal være typegodkjente.

 

KRAV TIL ADKOMST TIL TAKET:

Adkomst til tak skal foregå på den mest forsvarlige måten. Ved bruk av løs stige som adkomst til taket stiller Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, flere minimumskrav. Det gjelder blant annet:

Stigen skal være i henhold til gjeldende standard. Den skal være laget av stabilt varig materiale (f.eks. metall) og uten skader.

  • Stiger skal alltid festes i topp.
  • Stigen skal rage minst 1 meter over det nivå man skal inn på.
  • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover.

 

Mer informasjon:

Se: http://lovdata.no Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. eller http://bks.byggforsk.no/ Byggdetaljblad nr. 525.933