Skorstein og Ildsteder

-A +A

Oppføring av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 93 e.

Som følge av dette er det krav til ansvarlige foretak for oppmuring (UTF) og for kontroll (KUT). En selvbygger kan sette opp sin egen skorstein men da må det søkes om personlig godkjenning. Personlig godkjenning kan du få dersom du kan dokumentere kompetanse på området. Det vil som oftest bli stilt krav om uavhengig kontroll (KUT) i slike tilfeller.

Rehabilitering av skorstein er søknadspliktig til Plan og bygningsetaten. Utskifting eller reparasjon av den delen av skorsteinen som er over tak, regnes som vedlikehold, og behøver ikke søknad eller melding. Les mer om skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring her: Byggdetaltblad nr. 752.410

 

Høyde over tak
Skorstein bør føres minst 80 cm over takets høyeste punkt, alternativt horisontal avstand til takflaten på minst 3 meter. Skorsteinens munning bør ligge minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved skorsteinen og ha horisontal avstand til takflaten på minst 3,0 m. Skorsteiner med større høyde over tak enn 0,8 m, kan det væe nødvendig å armere. Byggningsmyndighetene tar stilling til dette i hvert tilfelle.

 

Skorsteinsbrann
Etter en skrorsteinsbrann blir det som regel gitt fyringsforbud inntil feieren har inspisert skorsteinen. En slik inspeksjon innebærer som oftest innvendig kamerakontroll etter sprekker i røykrøret, og kontroll av ildsteder. Dersom man opplever skorsteinsbrann bør forsikringselskapet varsles så tidlig som mulig i tilfelle skorsteinen må rehabiliteres etter at feieren har kontrollert tilstanden.

 

 

 

 Ildsted

Eier av bolig skal melde fra til kommunen når det har blitt installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. (Forskrift om brannforebygging § 6.)

montering av nytt ildsted er ikke søknadspliktig, men det skal meldes inn til kommunen (feiing og tilsynsavdeling)

vi anbefaler at en kvalifisert montør monterer ildstedet.

 ildstedet skal være typegodkjente. Det vil si at de skal være godkjent for Norge og at ildstedet skal settes opp iht. monteringsveiledningen. Godkjente vedfyrte ildsteder kan du finne liste på her: http://www.nbl.sintef.no.