Informasjons for barnehager

-A +A

NGIB tilbyr besøk i alle kommunale og private barnehagar i samarbeidskommunene. Barnehagene kan ta kontakt med avdelingsleiar for avtale.

Foreldre – Brannbamsen Bjørnis

Vi har med oss Bjørnis!

Møtet mellom Brannbamsen Bjørnis og barna er magisk. Kontakten som oppstår, gjev brannvesenet unik moglegheit til å kommunisere med barna. Derfor har Bjørnis blitt brannvesenets viktigaste verktøy i møte med barn, enten det er i samband med brannar eller ulukker, eller i brannvernopplæring tilpassa den yngre garde.

Kort om Bjørnisprosjektet

Prosjektet ble opprinneleg etablert av Trøndelag brann- og redningsteneste, men er no oppretta som ei eiga Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktørar valt som nasjonal satsing i brannførebyggjande kommunikasjon retta mot barn, sjå og Bjørnis si eiga netts https://brannbamsen.no/