Rekruttering og opptakskrav

-A +A
Det stilles en rekke konkrete forskriftskrav til kvalifikasjoner for personell som skal utføre forebyggende arbeid, utrykningstjeneste, alarmoperatørtjeneste og ledelse. Kvalifikasjonskravene er basert på utdanning, erfaring og gjennomførte kurs i regi av Norges Brannskole i Tjeldsund.

Feieropplæring er den mest omfattende ved brannskolen. Personell til tilsynsarbeidet rekrutteres i hovedsak fra høgskoler og tekniske yrker, men det ansettes også feiere og utrykningspersonell. Dette gir en gunstig kombinasjon av kompetanse og erfaring.

Forskriftskravene til kompetanse er viktige for å sikre et minimumsstandard innenfor tilsynsarbeidet, men etaten ser ikke på kravene som utfyllende. Enkelte yrkesgrupper som kunne tilført tilsynsarbeidet nye dimensjoner, gis ikke tilgang gjennom de formelle kravene men det åpnes for å kunne søke dispensasjon. For å sikre full effekt av tilsynsarbeidet vil det bli vektlagt en viss yrkeserfaring hos nyansatte..

Personell til utrykningsstyrken rekrutteres i hovedsak fra praktiske yrker og det kreves en viss yrkeserfaring.  NHBR har utviklet en grunnleggende opplæring for kommende brannkonstabler og etter endt aspirantperriode tilbys kandidatene kurs gjennom Norges Brannskole.  Lederutdanning skjer i regi av brannskolen. NHBR samarbeider med de fleste andre brannvesen i bergensområdet og er en aktiv aktør og arrangør for regional opplæring på vegne av Norges Brannskole.

Les mer om opptakskrav til følgende avdelinger her :


Operativ avd.

Feiing og bustadtilsyn

NGIB